Spotkania mogą odbywać się w formie regularnej lub doraźnej, w zależności od potrzeb danej rodziny. Jest to czas na omówienie sytuacji codziennych i zaplanowanie efektywnych form reagowania na ewentualne trudne sytuacje.

Podczas spotkań z rodzicami możliwe jest wspólna analiza Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz IPET-u i zaplanowanie najlepszych form wsparcia dziecka w placówce oświatowej oraz poza nią. Oferujmy konsultacje w zakresie współpracy ze szkołą (realizacja zaleceń zawartych w KS) oraz poradnią PPP.