Zespół<!-- --> | Centrum Terapeutyczne SANARE

Łączy nas pasja do pomagania. Stale się rozwijamy, szukamy nowych pomysłów i metod pracy, bazując na aktualnej wiedzy naukowej i wieloletnim doświadczeniu.

Ewa Łukowska

Specjalista psycholog kliniczny, absolwentka Wydziału Psychologii UW. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT (SWPS). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Certyfikowany praktyk metody Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny. Od ponad 14 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami – swoje doświadczenie zdobywała pracując w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN) jako diagnosta oraz terapeuta, a także jako kierownik Poradni dla Osób z Autyzmem w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu pod Warszawą. Pracowała również jako terapeuta indywidualny osób z autyzmem oraz jako trener Treningów Umiejętności Społecznych (TUS). Swoje doświadczenie zdobywała podczas staży klinicznych na oddziałach psychiatrii oraz oddziałach pediatrycznych i somatycznych, gdzie mogła z powodzeniem doskonalić swoje umiejętności kliniczne. Jednocześnie stale rozwijała swoje zainteresowania naukowe dotyczące spektrum autyzmu, uczestnicząc w projektach naukowych - badaniach klinicznych dotyczących wpływu memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji narzędzi ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski). Jest autorką kilku publikacji nt. spektrum autyzmu – m.in. dotyczących funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera w szkołach. Jest współredaktorką książki „Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem” oraz redaktorką prowadzącą pakietu materiałów „Emocje w przedszkolu - problemy wychowawcze. Trudne sytuacje”. Współpracując z Fundacją Pomoc Autyzm stworzyła narzędzie do wideomodelowania zachowań społecznych - „Dialog. Filmy Modelowe”. Obecnie współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie wsparcia zespołów pedagogicznych, tworząc wraz z nimi programy terapeutyczne i interwencyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz prowadząc szkolenia dla pedagogów poszerzające ich umiejętności przydatne w codziennej pracy z uczniami. Planuje i prowadzi także psychoedukację dla rodziców i członków rodzin. W swojej pracy kieruje się wiedzą opartą na badaniach naukowych. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje, pracując zgodnie z zasadami zawartymi w kodeksie etyczno-zawodowym psychologa oraz kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. *“W trakcie pracy z dzieckiem i nastolatkiem najważniejsze jest dla mnie jego samopoczucie – wierzę, że dobra relacja terapeutyczna ułatwia nawiązanie kontaktu i wypracowanie nowych umiejętności. Staram się w każdej aktywności uwzględniać potrzeby dziecka oraz dbać o jego komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wychodzę z założenia, że terapia powinna być dopasowana do dziecka i rodziców, aby oddziaływania mogły być prowadzone w codziennych aktywnościach. W pracy z osobami dorosłymi wspólnie ustalamy cele i trudności oraz określamy cele wspólnej pracy w oparciu o zaufanie i wzajemny szacunek.”*

Magda Żwirowska

Specjalista psychiatria Dzieci i Młodzieży, absolwentka Wydziału lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadzone w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. Od ponad 7 lat pracuje z młodymi pacjentami psychiatrycznymi i ich rodzinami – swoje doświadczenie zdobywała pracując głównie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). W trakcie pracy zdobywała doświadczenie w Oddziale Dziecięcym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu; Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku; Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku; Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradni DzieciAutystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszwie; Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku oraz oddziałach pediatrycznych i neurologicznych dla dzieci, gdzie mogła z powodzeniem doskonalić swoje umiejętności kliniczne. Jednocześnie stale rozwija swoje zainteresowania naukowe dotyczące psychiatrii dziecięcej, uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach zawodowych. W celu zwiększania swoich komptencji zawodowych odbyła roczne szkolenie w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Brała udział w Doświadczeniu Własnym - praca z własnym genogramem prowadzonym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. W ramach rozwoju własnego uczestniczyła w Grupie Otwarcia – grupowym doświadczeniu psychoterapeutycznym, prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. We współpracy z Fundacją III Kliniki Psychiatrii "Syntonia" Instytutu Psychiatrii i Neurologii brała udział w projekcie edukacyjnym prewencji samobójstw Czarne Fale, gdzie prowadziła warsztaty dla młodzieży III klas gimnazjalnych poruszających tematykę depresji. *„W pracy z dzieckiem i rodziną najważniejsze jest dla mnie ich poczucie bezpieczeństwa w swoim, często pierwszym, kontakcie z psychiatrą. Ważny jest dla mnie komfort i zaufanie małych pacjentów i przekonanie, że po wizycie rodzina wie, dlaczego i jak ma dalej postępować”.*

Kaja Tchoryk

Absolwentka Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z elementami opieki i profilaktyki oraz kierunku Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną. W trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Realizuje czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, która posiada akredytacje EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt). Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży m. in.: III – stopniowy kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Trening Kontroli Agresji”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”. Certyfikowany Trener Grafomotoryki dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem Indywidualnego Kinestytecznego Treningu Pisania. Swoją drogę zawodową zaczęła 12 lat temu od animacji dla dzieci oraz własnej działalności zajmując się najmłodszymi, w obszarze opiekuńczo- wychowawczym, w myśli idei Rodzicielstwa Bliskości, co zainspirowało ją do pogłębiania wiedzy w zakresie pomocy i wsparcia rodziców. Ukończyła kursy „Pomoc w ciąży oraz pierwszych miesiącach życia dziecka” oraz „Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzic dziecko”. Swoje doświadczenie zdobywała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Neurotheramed” w Koszalinie, prowadziła zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w Centrum Edukacji „Figle Migle” w Gdańsku. Odbyła staż kliniczny „Psycholog- Praktyk” organizowany przez NZOZ Klinika Psychologiczno- Psychiatryczna „PsychoMedic” w Warszawie.

Aleksandra Cetnerowska

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdo-tyflopedagog. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu: Terapii motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju I i II stopnia w Gdańskiej Pracowni Pomocy Pedagogicznej, Psychologicznej i Terapeutycznej , 3 stopniowy kurs "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem" w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, Programu Językowego Makaton® poziom podstawowy i zaawansowany, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone w Polskim Towarzystwie Dysleksji, Trening Umiejętności Społecznych w Soyer, kurs tutoringu szkolnego I stopnia w Instytucie Tutoringu Szkolnego. Od 7 lat nauczyciel współorganizujący kształcenie. Prywatnie pasjonatka historii i gier planszowych.