Najnowszy i spełniający najaktualniejsze polskie normy test do badania inteligencji u dzieci i dorosłych (normy od 2 r.ż. do 70 r.ż.). Bada ogólny poziom IQ, iloraz werbalny i niewerbalny oraz wyniki pięciu czynników poznawczych. Dotychczas powszechnie stosowany test Wechslera ma nieaktualne normy i nie jest zalecany do badania intelektu u dzieci.

Badanie trwa do 1.5 h (w niektórych przypadkach może się wydłużyć), najczęściej odbywa się bez obecności rodzica. Jeśli jest taka potrzeba podyktowana funkcjonowaniem dziecka, można przeprowadzić badanie podczas dwóch spotkań. Test składa się z różnorodnych zadań – niektóre wymagają użycia mowy, inne są całkowicie niewerbalne.